Co to jest leasing?

Leasing to wygodna forma finansowania inwestycji. Cała rata leasingowa stanowi koszt uzyskania przychodu, a jej stała wysokość pozwala długookresowo planować wydatki.

Leasing jest formą finansowania, a klienci mogą wybierać między dwoma opcjami – leasingiem operacyjnym i zwrotnym.

Przy wyborze leasingu operacyjnego klient ma możliwość wykupu przedmiotu za określoną kwotę po upływie okresu umowy, jednak nie ma takiej konieczności.
Druga opcja pozwala leasingobiorcy kupienie przedmioty na raty od leasingodawcy i użytkowania go na zasadach umowy leasingowej.

Z leasingu mogą korzystać również osoby prywatne – wtedy mówimy o leasingu konsumenckim. Leasingodawca kupuje przedmiot leasingu i użycza go klientowi w zamian za określoną w umowie ratę.

 

 

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania leasingu?

Każda forma finansowania wymaga od klienta dostarczenie odpowiednich dokumentów. Tak samo jest w przypadku starania się o leasing.

W przypadku osoby prywatnej wystarczy dowód osobisty, zaświadczenie o zarobkach i potwierdzenie uiszczenia opłaty wstępnej. Natomiast w przypadku leasingów firmowych potrzebne są nieco bardziej szczegółowe dokumenty i informacje. Firma leasingowa oczekuje wtedy zaświadczenia o przychodach i kosztach z danego roku, informacji o zadłużeniu i majątku firmy. Leasingodawca sprawdza również wiarygodność firmy poprzez weryfikację historii kredytowej przedsiębiorstwa.

 

Zalety leasingu

 • leasing samochodów dla firm już od 1. dnia prowadzenia działalności gospodarczej
 • maksymalny okres finansowania wraz z wiekiem przedmiotu leasingu to 10 lat, natomiast okres finansowania to maksymalnie 84 miesiące
 • uproszczone procedury – do zawarcia umowy wystarczą jedynie wypełniony wniosek leasingowy i dokumenty rejestrowe firmy
 • leasing wszelkich środków trwałych z wpłatami od 5%, a w wypadku pojazdów od 0%.
 • bogata oferta atrakcyjnych ubezpieczeń

 

Co możesz zyskać?

 • minimalną wpłatę własną
 • ratę leasingową dostosowaną do Twoich możliwości finansowych
 • szybką i prostą procedurę
 • naszą pomoc na każdym etapie

 

Co to jest leasing operacyjny?

 • umowa zostaje zawarta na czas oznaczony stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne
 • w przypadku nieruchomości podlegających amortyzacji okres ten powinien wynosić co najmniej 10 lat
 • raty leasingowe stanowią dla Leasingobiorcy koszt uzyskania przychodów
 • suma ustalonych w umowie opłat jest równa co najmniej cenie nabycia przedmiotu leasingu
 • odpisów amortyzacyjnych dokonuje Leasingodawca
 • Leasingobiorca może po zakończeniu umowy wykupić przedmiot leasingu, przy czym cena wykupu zależy od stawki amortyzacji właściwej dla danego przedmiotu oraz długości okresu leasingu. Wartość wykupu oblicza się jako wartość początkową pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne obliczone z uwzględnieniem współczynnika 3

 

Najważniejsze cechy umowy leasingu

 • Umowa leasingu powinna być, pod rygorem nieważności zawarta na piśmie
 • Suma rat do spłaty uzgodnionych pomiędzy Leasingodawcą i Leasingobiorcą musi być co najmniej równa cenie zakupu przedmiotu leasingu
 • Po stronie Leasingobiorcy leży obowiązek dokonywania na własny koszt napraw, przeglądów i konserwacji przedmiotu leasingu oraz płacenia podatków związanych z własnością i posiadaniem rzeczy
 • Z chwilą zawarcia przez Leasingodawcę umowy sprzedaży z Dostawcą, na Leasingobiorcę przechodzą wszystkie uprawnienia związane z rękojmią i gwarancją. Wyjątkiem jest możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży, które to uprawnienie przysługuje wyłącznie Leasingodawcy
 • Do obowiązków Leasingobiorcy należy terminowa płatność rat, zgodnie z zaakceptowanym przez niego harmonogramem. W przypadku opóźnień w płatnościach rat lub ich braku, Leasingodawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy i zwrotu przedmiotu leasingu
 • Po zakończeniu umowy leasingu własność przedmiotu leasingu jest zwykle przenoszona przez Leasingodawcę na Leasingobiorcę, chyba że obie strony uzgodniły inny sposób zadysponowania rzeczą po zakończeniu umowy